سرپرستی استان زنجان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره دوم) دبیرستان دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول) پیش دبستان و دبستان دخترانه نمونه بسیج پیش دبستان و دبستان پسرانه نمونه بسیج سرپرستی استان زنجان پیش دبستان و دبستان پسرانه نمونه بسیج پیش دبستان و دبستان دخترانه نمونه بسیج دبیرستان دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره اول) دبیرستان دخترانه نمونه بسیج (متوسطه دوره دوم)